Vi sidder klar til at hjælpe dig. Ring +45 8993 8800

fjernsupport knap

Betingelser

For Pahm ApS gælder nedenstående Handels og Forretningsbetingelser:

Generelle betingelser vedr. Hosting Ydelser / Løsninger

 • Ved domænebestilling erklærer registranten at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Efter bestilling af et domæne, blive registreret umiddelbart DK-hostmaster samt registrant af internationale domæner. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Pahm ApS´s to egne navneservere (ns1.123hotel.dk og ns2.123hotel.dk). Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret kun såfremt der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster eller registrant af internationale domæner.
 • Produkter løber i min. 3 hele måneder + måneden, hvor produktet bestilles. Hvert kvartal fornyes produktet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.
 • Ønsker Pahm ApS at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Pahm ApS altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et produkt såfremt kunden ikke har indbetalt fakturaer rettidigt, eller gentagende gange har overtrådt Pahm ApS’s betingelser. Pahm ApS vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen der er overtrådt. Gene af andre brugere af Pahm ApS produkter betragtes som misbrug af Pahm ApS’s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af produktet. Pahm ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
 • Ved webhoteller vil Pahm ApS løbende vurdere funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet kan Pahm ApS til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog foregå i samråd med indehaveren.

Lov & ansvar

 • Pahm ApS tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.
 • Pahm ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Pahm ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Pahm ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
 • Pahm ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om Pahm ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Pahm ApS funktioner.

Tillæg til Lov & ansvar vedr. Remotebackup

 • Pahm ApS tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.
 • Pahm ApS partnere er ved Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader, med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data.
 • Pahm ApS er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.
 • Pahm ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er Pahm ApS forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.
 • Pahm ApS er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Pahm ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Pahm ApS funktioner.

Fri trafik

 • Hos Pahm ApS er der normalt fri trafik, og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medfør eksklusion fra Pahm ApS’s servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug

Server drift/Linie drift

 • Pahm ApS tilstræber sig på, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Pahm ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.
 • Alle produkter drives på højt ydende Windows og Linux/unix servere med Red Hat. Pahm ApS tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer at vi kan tilbyde oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS strømbackup. Internet linie-tilgangen sker igennem et samarbejde med TDC Internet der som bekendt har en af Nordens største liniekapaciteter. Linietilgangen er på 2 x 400Mbit.

Registreringsgebyr

 • Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 40,- excl. moms, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-hostmaster. Betaling af årsafgiften giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.
 • Ved registrering af Internationale top-level domæner ( .info, .net, .com, .org, .biz, m.v. ) betales Pahm ApS’s nettoudgift ved registrering. Se i øvrig gældende prisblad for produkter.

Betalingsbetingelser

 • Alle ydelser ved Pahm ApS er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser ved Pahm ApS betales ved fremsendelse af faktura. Der tilægges ikke administartionsgebyr. og alle fakturaer samles sammen til én forsendelse den 14. i hver måned, for de kommende 3 mdr. Alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er Pahm ApS i hænde herefter, har Pahm ApS ret til at stoppe webhotellet indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning såfremt disse skyldes manglende betaling. Ved evt. genåbning tillægges gebyr på kr. 375,- + moms. som skal betales samtidigt med det forfaldne beløb.
 • Pahm ApS rykker kunden 3 gange inden betalingen overdrages til inddrivelse via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms. + 2% renter

Opsigelsesbetingelser

 • Alle bestillinger forudfaktureres for perioder af min. 3 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 14 dages varsel til udløbet af den bestilte periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt og webhotellets afbestilling bekræftes skriftligt af Pahm ApS. Pahm ApS refunderer ikke betalinger såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

God Skik

 • Pahm ApS skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer mm. skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Pahm ApS kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Pahm ApS’s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Værneting

 • Kunden erklærer sig bekendt med Pahm ApSs generelle handelsbetingelser. Pahm ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

Betaling / Payment

Dankort & E-dankort betaling

pahm.dk krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Betaling via overførsel til Den Jyske sparekasse Billund afd. efter fremsendt faktura.

Reg. Nr. 9712
Konto nr. 0001802321
SWIFT-kode: SPNODK22
IBAN-nr.: DK5297120001802321

Husk venligst at påføre dit ordrenummer ved betaling.

Fragt & Levering

 • Som udgangspunkt sælges alle varer ab leverandørs lager – Der benytter enten Post Danmark eller GLS
 • Din ordre tillægges fragt som angivet i indkøbskurven, Pahm ApS sørger herefter for levering til angivne leverings adresse, inden for 1-3 dage efter bestilling.
 • De anførte fragt priser på siden er ikke gældende for Færøerne, Grønland og udlandet. Her fremsendes pris efter bestilling til endelig godkendelse…

Personlige oplysninger

 • Ingen personlige oplysninger der registreres på pahm.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos pahm.dk
 • I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.
 • Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen “Funktioner” og menupunktet “Internetindstillinger”.
 • Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve ordren lagres hos pahm.dk på en måde, så du senere kan logge dig ind og se status.
 • Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!
 • Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos pahm.dk, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra pahm.dk, Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
 • Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.
   
 • Bestiller indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for pahm.dk’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos Pahm.dk, er iagttaget. 

Vi tager forbehold for trykfejl på hjemmesiden, det værende priser og øvrig information.